Izolatory rozrusznika

kategoria: Izolatory rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
kategoria: Izolatory rozrusznika Zamiennik dla: Denso
kategoria: Izolatory rozrusznika Zamiennik dla: Denso
kategoria: Izolatory rozrusznika Zamiennik dla: Komatsu
kategoria: Izolatory rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.20, H.1 [ mm ] : 6.10, W.1 [ mm ] : 22.40, L.1 [ mm ] : 28.20
kategoria: Izolatory rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
H.1 [ mm ] : 1.20, W.1 [ mm ] : 26.60, L.1 [ mm ] : 22.35
kategoria: Izolatory rozrusznika Zamiennik dla: Delco
I.D.1 [ mm ] : 13.20, H.1 [ mm ] : 9.15, W.1 [ mm ] : 28, L.1 [ mm ] : 26.20
kategoria: Izolatory rozrusznika Zamiennik dla: Delco
I.D.1 [ mm ] : 13.20, H.1 [ mm ] : 14.60, W.1 [ mm ] : 24.30, L.1 [ mm ] : 33.30
kategoria: Izolatory rozrusznika Zamiennik dla: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 8.50, O.D.1 [ mm ] : 19.30, H.1 [ mm ] : 7.80, W.1 [ mm ] : 21.40
kategoria: Izolatory rozrusznika Zamiennik dla: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 6.40, O.D.1 [ mm ] : 13.70, O.D.2 [ mm ] : 8.00, L.1 [ mm ] : 12.30