Simmerringi rozrusznika

kategoria: Simmerringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 21.60, O.D.1 [ mm ] : 32.00, H.1 [ mm ] : 6.00
kategoria: Simmerringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 32.00, O.D.1 [ mm ] : 45.00, H.1 [ mm ] : 6.00
kategoria: Simmerringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 30.00, I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 40.00, O.D.1 [ mm ] : 40.00, H.1 [ mm ] : 7.00, T.1 [ mm ] : 7.00
kategoria: Simmerringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.80, O.D.1 [ mm ] : 27.30, H.1 [ mm ] : 6.00
kategoria: Simmerringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 40.00, H.1 [ mm ] : 2.50
kategoria: Simmerringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, I.D.1 [ mm ] : 28.00, O.D.1 [ mm ] : 37.70, O.D.1 [ mm ] : 38.00, H.1 [ mm ] : 2.30, H.1 [ mm ] : 2.40
kategoria: Simmerringi rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.00, I.D.1 [ mm ] : 27.00, O.D.1 [ mm ] : 37.00, O.D.1 [ mm ] : 37.00, H.1 [ mm ] : 3.60, H.2 [ mm ] : 3.60
kategoria: Simmerringi rozrusznika Zamiennik dla:
I.D.1 [ mm ] : 33.00, I.D.1 [ mm ] : 31.50, O.D.1 [ mm ] : 45.00, O.D.1 [ mm ] : 45.00, H.1 [ mm ] : 7, H.1 [ mm ] : 7.00
kategoria: Simmerringi rozrusznika Zamiennik dla: Delco
I.D.1 [ mm ] : 19.30, O.D.1 [ mm ] : 35.10, T.1 [ mm ] : 9.60
kategoria: Simmerringi rozrusznika Zamiennik dla:
I.D.1 [ mm ] : 18.30, O.D.1 [ mm ] : 32.10, H.1 [ mm ] : 4.80